top of page
ondamed_logo.png

Energy Medicine

Painless treat the route cause of imbalance

With breakthrough PEMF technology

Ondamed - Pulsed Electromagnetic Field Therapy

ONDAMED; Focused Tissue Stimulation And Biofeedback
A Breakthrough Technology for you

Ondamed เป็นเครื่องที่ให้พลังงานกับเซลล์ โดยอาศัยหลักการที่ว่าทุกเซลล์ในร่างกายของเราประกอบไปด้วยประจุไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า membrane potential หากเซลล์ใดมีการอักเสบ บาดเจ็บ มีปัญหา เซลล์นั้นๆก็จะมีพลังที่ตกไปด้วย Ondamed เปรียบเหมือนเครื่องชาร์ตแบต ที่จะเติมพลังงานให้กับเซลล์นั้นๆ เพื่อให้เซลล์กลับมามีพลังงานเหมือนเดิม และทำหน้าที่ได้ดีตามเดิม 

ขั้นตอนในการรักษาด้วยออนดาเมดประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลักได้แก่

1.Scan: เพื่อหาว่าในร่างกายเรามีรูรั่วของพลังงานที่จุดไหนบ้างเป็นหลัก เพื่อทำการอุดรูรั่วของพลังงานนั้น

2.Program Treatment จับว่าคลื่นของโปรแกรมใด จะช่วยในการซ่อมแซมร่างกายนี้บ้างในวันนั้นๆ ซึ่งมีการออกแบบโปรแกรมมามากถึง 174 โปรแกรม เช่น โปรแกรมสำหรับฮอร์โมนแปรปรวน โปรแกรมสำหรับการลดความเครียด เป็นต้น ทั้งนี้โปรแกรมที่ได้ จะขึ้นอยู่กับคลื่นความถี่ที่ปกติ ที่เครื่องออนดาเมดตรวจสอบได้

3.Microorganism เป็นการตรวจสอบว่าในร่างกายมีคลื่นความถี่ของเชื้อโรคชนิดใดอยู่บ้าง หลังจากนั้นเครื่องจะทำการจำลองเลียนแบบคลื่นความถี่ของเชื้อที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากที่สุดในขณะนั้นและส่งกลับคืนให้ร่างกาย เมื่อร่างกายรับรู้ได้ถึงคลื่น ร่างกายก็จะเข้าใจว่ามีเชื้อโรคเข้ามา จึงเป็นการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ออกมาต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านี้มากขึ้น ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้มีเชื้อโรคเข้ามามากขึ้น เป็นเพียงคลื่นที่เครื่องจำลองป้อนให้

 

4.Nutritional Balance เป็นการตรวจสอบว่ายังมีาสารอาหารใดในร่างกายบ้าง ที่ไม่อยู่ในจุดที่พอดี เครื่องจะกระตุ้นให้ดูดซึมได้ดีขึ้น หรือขับออกได้ดีขึ้น ตามความเหมาะสม

 

ออนดาเมดเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ใช้ได้ดี แทบจะในทุกกลุ่มอาการ หรือใช้เป็นตัวเลือกเพื่อบำรุงสุขภาพ สำหรับคนที่ต้องการจะดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ

บทความโดย อาจารย์ นลินี สุทธิพิศาล

ONDAMED; Focused Tissue Stimulation And Biofeedback
A Breakthrough Technology for you

by Keith R. Holden, M.D.

It is well known that Pulsed Electromagnetic Field (PEMF) therapy stimulates bone formation, and assist in healing non-union fractures.1, 2 The Federal Drug Administration (FDA) has approved several devices that transmit low level PEMFs for treatment of non-union of fractures. There is also promising evidence that PEMF therapy may help prevent and treat osteoporosis. 3, 4, 5, 6, 7

Low-level PEMFs have also been shown to positively affect enzyme based processes at the cellular level and stimulate growth factors involved in cellular repair and bone formation. 8, 9 Every cell membrane carries an electromagnetic charge, and PEMFs alter this charge by causing movement of ions across the cell membrane.  Low-level PEMFs have been shown to exert an anti-inflammatory effect through restoration of plasma membrane calcium ATPase activity. 10

Apart from the effects at the cellular level, multiple published scientific studies show that low-level PEMFs produce a statistically significant reduction in pain when treating acute whiplash injuries, chronic musculoskeletal pain, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, fibromyalgia, epicondylitis, and neuropathic pain. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

A 2003 study by NASA showed that very low level PEMFs up-regulate genes involved in normal cell growth. 19 NASA scientists have investigated PEMFs with the ultimate goal of creating an astronaut suit that would provide a countermeasure for the muscle atrophy and bone loss associated with space flight. 20

In addition to devices for treating non-union of bone fractures, the FDA has approved a PEMF device that has been successful in treatment of refractory depression by a technique called repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS). rTMS is a nice alternative to the radical technique of electroconvulsive therapy.

Ondamed is a battery-powered biofeedback device that a medical practitioner uses to determine which frequencies of sound, as well as the accompanying weak pulsed electromagnetic fields, cause a response in a patient's autonomic nervous system. Temporary stimulation by these frequencies, combined with the patient's cognitive and non-cognitive participation, promotes relaxation, muscle re-education, and rehabilitation that returns the body to its former state of wellness.

The Ondamed is registered with the Food and Drug Administration (FDA) as a Biofeedback Class II medical device, Category Neurology. It is not FDA approved to diagnose or treat any medical condition yet, but it has been approved for use under the supervision of AAABEM, an Institutional Review Board, as safe for research or clinical testing as a non-invasive secondary therapeutic device in the treatment of pain, discomfort, or general malaise.

The Ondamed produces very low-level pulsed electromagnetic frequencies in the range of 0.1-32,000 Hz, which have not been shown to harm the body. Cell phones put out much stronger frequencies than this.

The device was introduced to me by Daniel Kessler, D.O., a Mayo Clinic trained physician practicing in Jacksonville. Daniel's father, a complementary medicine physician from Germany was the medical advisor for the company, but never took any money from Ondamed, even when traveling throughout the U.S. to give seminars and training. I was told he doesn't take money from Ondamed because he is so thankful for the device and how it has helped hundreds of his patients.

Dr. Kessler has written an e-book on the Ondamed, which is available for download from his website at www.Dr-Kessler.com

Dr Kessler says that the low level pulsed electromagnetic frequencies produced by the Ondamed decrease inflammation at the cellular level by helping the body's normal cell function through an exchange of electrons, which facilitates movement of regulatory ions across cell membranes.

In developing the Ondamed, the inventor, Rolf Binder, a German electronics engineer, ingeniously combined the concepts of PEMF therapy with a pulse biofeedback called the Vascular Autonomic Signal (VAS). The VAS is a vital element of auricular acupuncture, and was discovered in 1966 by a French physician, Paul Nogier.

Dr. Nogier found that when he touched certain points on the ear, he was able to detect a change in strength of the pulse at the radial artery. This pulse change is one of amplitude and waveform, not rate or rhythm. It is postulated that this change in the arterial wall is caused by a neurovascular response of the body to a stimulus that is brought into its energy field. The stimulus induces this change by setting up a resonance between dysfunction in the body and the electromagnetic signature of the stimulus, in this case, PEMF.

The VAS is measured by placing the thumb on the radial pulse, and consistent positioning of the thumb is integral to accurately detecting this change in the pulse waveform.

By combining an autonomic nervous system based pulse biofeedback with very low-level pulsed electromagnetic frequencies, a practitioner is able to personalize the PEMF via the Ondamed based on an individual’s specific needs. In other words, one doesn’t just place an applicator on a patient, push a button, cross your fingers, and hope that the correct pulsed electromagnetic frequency is applied.  

By applying these low level pulsed electromagnetic frequencies in conjunction with pulse biofeedback, the body actually "tells" the practitioner applying the Ondamed which frequencies to apply and where to apply them. The practitioner applies these frequencies to the body by a neck applicator, and scrolls through the frequencies depending on which module (protocol) of the machine is being used, while checking the radial pulse.

When a frequency is applied that the body resonates with (for stimulation of tissue repair or balancing), the radial pulse will spike (increase in intensity - starts bounding). The practitioner can then narrow down the frequency by the best pulse response. The Ondamed has three other applicators: a handheld wand, a large pad, and a smaller pad that can be placed anywhere on the body. The PEMFs can be applied to the body without the removal of any clothing.  

I believe PEMF devices, such as the Ondamed, represent the future of medicine as tools of integrative biophysics due to their effectiveness at the bioenergetic cellular level and lack of side effects.

For more information, go to Ondamed’s website at www.Ondamed.net

To view a video about the Ondamed, click here: Ondamed Video

 

Photo 10-5-2561 BE, 1 45 04 PM.jpg
Photo 10-5-2561 BE, 1 46 48 PM (1).jpg

1, Bassett CAMitchell SNSchink MM. Treatment of therapeutically resistant non-unions with bone grafts and pulsing electromagnetic fields.  J Bone Joint Surg Am. 1982; 64(8): 1214-20. PMID: 6752151

 

Garland DEMoses BSalyer W. Long-term follow-up of fracture nonunions treated with PEMFs. Contemp Orthop. 1991; 22(3): 295-302. PMID: 10147555

 

3, Rubin CTMcLeod KJLanyon LE. Prevention of osteoporosis by pulsed electromagnetic fields. J Bone Joint Surg Am. 1989 Mar; 71(3): 411-7. PMID: 2925715

 

4, Tabrah FHoffmeier MGilbert F JrBatkin SBassett CA. Bone density changes in osteoporosis-prone women exposed to pulsed electromagnetic fields (PEMFs). J Bone Miner Res. 1990 May; 5(5): 437-42. PMID: 2195843

 

5, Huang LWang WXiao DYang LLei ZHe C. Effect of pulsed electromagnetic fields of different treatment time on bone mineral density of femur in ovariectomized rats. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2008 May; 22(5): 548-50. PMID: 18630432

 

6, Luo EJiao LShen GWu XMXu QLu L. Effects of the PEMFs of different intensity on BMD and biomechanical properties of rabbits' femur. Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi. 2005 Dec; 22(6): 1168-70. PMID: 16422091

 

JayanandBehari JLochan R. Effects of low level pulsed radio frequency fields on induced osteoporosis in rat bone. Indian J Exp Biol. 2003 Jun; 41(6): 581-6. PMID: 15266903

 

8, Satake T. Effect of pulsed electromagnetic fields (PEMF) on osteoblast-like cells. Alterations of intracellular Ca2+. Kanagawa Shigaku. 1990 Mar; 24(4): 692-701. PMID: 2133739

 

Icaro Cornaglia ACasasco MRiva FFarina AFassina LVisai LCasasco A. Stimulation of osteoblast growth by an electromagnetic field in a model of bone-like construct. Eur J Histochem. 2006 Jul-Sep; 50(3): 199-204. PMID: 16920643

 

10 Selvam R, Ganesan K, Narayana Raju KV, Gangadharan AC, Manohar BM, Puvanakrishnan R. Low frequency and low intensity pulsed electromagnetic field exerts its antiinflammatory effect through restoration of plasma membrane calcium ATPase activity. Life Sci. 2007 Jun 6; 80(26): 2403-10. PMID: 17537462

 

11, Foley-Nolan D, Moore K, Codd M, Barry C, O'Connor P, Coughlan RJ. Low energy high frequency pulsed electromagnetic therapy for acute whiplash injuries. A double blind randomized controlled study. Scand J Rehabil Med. 1992; 24(1): 51-9. PMID: 1604262

 

12, Lee PB, Kim YC, Lim YJ, Lee CJ, Choi SS, Park SH, Lee JG, Lee SC. Efficacy of pulsed electromagnetic therapy for chronic lower back pain: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Int Med Res. 2006 Mar-Apr; 34(2): 160-7. PMID: 16749411

 

13, Thomas AW, Graham K, Prato FS, McKay J, Forster PM, Moulin DE, Chari S. A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial using a low-frequency magnetic field in the treatment of musculoskeletal chronic pain. Pain Res Manag. 2007 Winter; 12(4): 249-58. PMID: 18080043

 

14, Sutbeyaz ST, Sezer N, Koseoglu BF. The effect of pulsed electromagnetic fields in the treatment of cervical osteoarthritis: a randomized, double-blind, sham-controlled trial. Rheumatol Int. 2006 Feb: 26(4): 320-4. PMID: 15986086

 

15, Trock DH, Bollet AJ, Markoll R. The effect of pulsed electromagnetic fields in the treatment of osteoarthritis of the knee and cervical spine. Report of randomized, double blind, placebo controlled trials. J Rheumatol. 1994 Oct; 21(10): 1903-11. PMID: 7837158

 

16, Shupak NM, McKay JC, Nielson WR, Rollman GB, Prato FS, Thomas AW. Exposure to a specific pulsed low-frequency magnetic field: a double-blind placebo-controlled study of effects on pain ratings in rheumatoid arthritis and fibromyalgia patients. J Rheumatol. 1993 Mar; 20(3): 456-60. PMID: 16770449

 

17, Uzunca K, Birtane M, Taştekin N. Effectiveness of pulsed electromagnetic field therapy in lateral epicondylitis. Clin Rheumatol. 2007 Jan; 26(1): 69-74. PMID: 16633709

 

18 Weintraub MI, Cole SP. Pulsed magnetic field therapy in refractory neuropathic pain secondary to peripheral neuropathy: electrodiagnostic parameters--pilot study. Neurorehabil Neural Repair. 2004 Mar; 18(1): 42-6. PMID: 15035963

 

19 Goodwin, T. Physiologic and molecular genetic effects of time-varying electromagnetic fields on human neuronal cells. Lyndon B Johnson Space Center. 2003 Sep. NASA/TP-2003-212054

 

20 Byerly D, Sognier M, Arndt D, Ngo P, Phan C, Byerly K, Weinstein R. Pulsed electromagnetic fields – a countermeasure for bone loss and muscle atrophy. Space Life Sciences. NASA.

f511ee35-7f01-4833-8f82-9eb4a0c7e863.jpg
bottom of page